..สถานศึกษาที่ดี..


จำเป็นต้องรักษาและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
ดังนั้น…การประกันคุณภาพภายใน จึงเป็นสิ่งสำคัญ
เฉกเช่นเดียวกัน…ครูที่ดี ก็ควรรักษาไว้ซึ่งศักยภาพในตัวตน


เพราะนอกเหนือจากงานสอนแล้ว..
งานตามนโยบายฯ.. ย่อมหมายถึงศักยภาพในตัวบุคคล.


This slideshow requires JavaScript.


ทำงานตามนโยบาย… เพราะเป้าหมาย คือ สิ่งเดียวกัน

ขอบพระคุณทุกความร่วมมือ ทุกน้ำใจ
ทุกความเสียสละ จากทุกๆท่านและทุกๆฝ่าย
๑๓ กรกฎาคม๕๙ ประเมินโรงเรียนสุจริต
@หนองเสือพิทยาคม

show-up.jpg


This slideshow requires JavaScript.

อีกวิถีหนึ่งของชาวพุทธ..
ทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณีไทย

ร่วมใจแห่เทียนเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ๒๕๕๙ @หนองเสือพิทยาคม

show

เกณฑ์ การจบ ม.ต้น หลักสูตรใหม่ 2551

เกณฑ์ การจบ ม.ต้น หลักสูตรใหม่ 2551

การประเมินผลเพื่อ ตัดสินผลการเรียน  คือ  การประเมินและตัดสินผลการเรียนให้ผู้เรียน ผ่านรายวิชาเลื่อนชั้นปี และจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ดังนี้

ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ จึงจะได้รับการตัดสินผลการเรียน

ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด และมีผลการประเมินผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของตัวชี้วัดทั้งหมด

ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์

ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม

 การจบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๖๖หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด

ได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๖๖ หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  ๑๑  หน่วยกิต

ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน

ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม

 

 

 

เครื่องแบบนักเรียน ที่ถูกระเบียบ
นักเรียนโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม


13664716_1114431385287765_1850843634_n   ชุดนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา


13652366_1114431381954432_1981519773_n.jpg   ชุดนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา


13689646_1114431378621099_276779473_n ชุดพละศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษา


13652645_1114431375287766_1393916429_n ชุดพละศึกษา มัธยมศึกษา

 

หนองเสือพิทยาคม : โรงเรียนสุจริต

This slideshow requires JavaScript.

หนองเสือพิทยาคม : บริหารจัดการ 

สานสัมพันธ์ชุมชน หน่วยงาน : มีส่วนร่วม


This slideshow requires JavaScript.

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.