คืนความสุข ในรูปทุนการศึกษา…

คืนความสุข..สู่หนองเสือพิทยาคม..

ขอบคุณ..ทุกพลัง..ทุกส่วนร่วม

THANKS YOU

BBL @Nongsuerpittayakhom School

BBL @Nongsuerpittayakhom

Nongsuerpittayakhom School

รร.หนองเสือพิทยาคม

รร.หนองเสือพิทยาคม

4

Welcome to Nongsuerpittayakhom SCHOOL

smile perfect

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๕/๒๙
(ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง)

โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม  หมู่ที่ ๘  ตำบลวังประจบ  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR)


ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.