This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

 

This slideshow requires JavaScript.

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

ประกาศโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

60 เทอม 2 หนองเสือ ประมูลสหกรณ์

PLC @ nongsuer

This slideshow requires JavaScript.

ค่ายพัฒนาวิถีเกษตรพอเพียง..

This slideshow requires JavaScript.

ข้อเสนอโครงการวิจัย รร.หนองเสือพิทยาคม

ข้อเสนอโครงการวิจัย 
การแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้
โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ
3 ต่อ1 ห้องเรียนพิเศษ
จัดทำโดย…คณะครูโรงเรียนหนองเสือพทยาคม
โครงร่างวิจัย (2)