About

   

1รร.หนองเสือ_๑๗๐๙๒๗_0001

NONGSUERPITTAYAKHOM SCHOOL
หนองเสือบ้านเรา หรือ โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
หมู่ที่ 8 ตำบลวังประจบ  จังหวัดตาก
จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2511  มีเนื้อที่ทั้งหมด 24 ไร่
ทางด้านตะวันออกของโรงเรียน
มีหมู่บ้านคลองเจริญ เป็นเขตติดต่อกับอำเภอลานหอย จังหวัดสุโขทัย

ยpage

1รร.หนองเสือ_๑๗๐๙๒๗_0003

โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดกลาง
ให้บริการด้านการศึกษา
ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
มีเขตการบริการ  3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านหนองเสือ บ้านสักใหญ่ และบ้านสะพานสอง
ปัจจุบันบริหารงานโดย ผู้อำนวยการ สมพิศ  เกิดนวล
ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทั้งหมด  จำนวน 20 คน  มีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 319 คน

พื้นที่โดยรอบและหมู่บ้านในเขตบริการเป็นชุมชนชนบท
ชาวบ้านส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน)
จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
มีงานประเพณีวัฒนธรรม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น การจัดงานบุญบั้งไฟ
มีหัตถกรรมประจำท้องถิ่น คือ การทอผ้าไหม
ทอเสื่อ ชุมชนส่วนใหญ่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย
ประกอบอาชีพด้วยการทำเกษตรกรรม รับจ้าง มีฐานะค่อนข้างยากจน

ยpage

โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมกำหนดนโยบายตามหลักสูตรการศึกษาปี 2551
ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย
ความรู้ คุณธรรม
มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยยึดมั่นในการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย อั
นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้
และทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ
การประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า…

ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมได้จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้ทักษะชีวิต
พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ปลูกฝังคุณลักษณะผู้เรียน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมอันพึงประสงค์ ร่วมอนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย
ยิ้ม ไหว้ ทักทาย
นักเรียนมีสุขอนามัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
ห่างไกลจากสิ่งเสพติดทุกประเภท
มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา และศิลปะ
ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมของไทย
และ
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  

ยpage
 

Advertisements

6 Responses

 1. สวัสดีค่่ะฉันชื่่่่่่่่อแนน ป.4
  สวัสดีครับผมชื่อทีม ป.4
  สวัสค่ะฉันชื่อแอน ป .4

  …. พี่ๆไห้วสวยจังเลยค่ะครูสอนหนูหน่อยได้ไมค่ะครูได้เลยนักเรียนเดี่๋ยวครูจะสอนให้เดี๋ยวว่างๆจะไปหา

 2. สวัสดี ครับ

 3. เด็กๆน่ารักจัง น่ารัก เรียบร้อย แต่คงมีซุกซนตามวัย ใช่ไม๊ครับ

 4. น้องน้องน่ารักจัง

 5. การไปเข้าค่ายทำให้จิตสงบเเละสบายใจมากๆเเละครูเจหน้ารักมากๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: