ขั้นตอนขอรับบริการ

01

 1. ผู้ปกครองรับบัตรคิว
 2. ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอย้ายออกต่อสถานศึกษา

     หลักฐานที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมา

 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและนักเรียน
 • รูปนักเรียนหน้าตรง ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

02

 1. ผู้ปกครองรับบัตรคิว
 2. ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอย้ายเข้าต่อสถานศึกษา

     หลักฐานที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมา

 • สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและนักเรียน
 • เอกสารหลักฐานจากโรงเรียนเดิม เช่น แบบ บค20, ใบรายงานผลการเรียนรายบุคคล, แบบบันทึกสุขภาพนักเรียนรายบุคคล เป็นต้น

03

 1. ผู้ปกครองรับบัตรคิว
 2. ผู้ปกครองยื่นคำร้องขอ ปพ1 กรณีสูญหายต่อสถานศึกษา

     หลักฐานที่ผู้ปกครองต้องเตรียมมา

 • หลักฐานการแจ้งความ                                 
 • รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชน

 

 

 

Advertisements
%d bloggers like this: