Nongsuerpittayakhom’s Director

 

2
⇒  ภูมิลำเนา
 
จังหวัดสุโขทัย
  การศึกษา
     >   มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
     >   ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ฟิสิกส์
     >   ปริญญาโท กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
กศ.ม.บริหารการศึกษา
     >   ปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา
ยpage.jpgUntitled-1

⇒ การรับราชการ    
>
บรรจุรับราชการครั้งแรกเมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ โรงเรียนพบพระวิทยาคม
>>    ปี พ.ศ. ๒๕๔๕  ย้ายมาทำงานที่โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
>>>  ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากวัง
>>>>     ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองร่ม
>>>>> 
  ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมยpage.jpg

ความสามารถพิเศษ   
>>> 
  ออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
> >   พัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ Learning
>    จัดทำระบบประชุม/การสอนระยะไกลผ่านระบบ Web Conference

มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน
..ข้าพเจ้า
ยึดมั่นพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่า
ข้าราชการของแผ่นดิน ต้องเป็นคนเก่ง คนดี
และถือปฏิบัติตามระเบียบของราชการ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม
กรอบกฎหมาย แบบแผนหลักเกณฑ์ จรรณยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
มาใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ตามอัตภาพแห่งตน ไม่ฟุ้งเฟ้อ
…ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตนเปรียบเสมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้วมักจะใฝ่หาความรู้อันเป็นประโยชน์เสมอ
และพยายามใช้ความรู้ที่มีอยู่สร้างประโยชน์ทั้งต่องานและบุคคลอื่น ชุมชนเสมอยpage.jpg


มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

ข้าพเจ้า
รักและศรัทธาในงานที่ทำ ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ
ซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งต่อตนเองต่อวิชาชีพ และต่อผู้ร่วมวิชาชีพผู้ร่วมงาน
รวมถึงต่อผู้รับบริการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น เสียสละ
ด้วยความคิดที่ระลึกเสมอว่า โรงเรียนคือบ้าน และนักเรียนคือลูกที่โรงเรียนมีลูก มีเพื่อน พี่ น้อง
11078_986493218031747_3770357849418962012_n

หลักการและแนวคิดในการทำงาน  

ข้าพเจ้า
จะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่น
ตั้งใจประสานหลอมรวมการทำงานของคณะครูในโรงเรียนให้เป็นหนึ่งเดียว
โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม
หรือ การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM : School Base Management
สานสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง บ้าน วัด และ โรงเรียน
ยpage.jpg

 

 

 

 

 

 

Advertisements

4 Responses

  1. ผอ.ใจดีมากครับ

  2. ผ.อ.ใจดีจังเลย

  3. สวัสดีค่ะ ผอ. หนูขอบคุณ ผอ. กับทุกๆอย่างที่ ผอ. สร้างขึ้นมาใกบนักเรียโรงเรียนหนองเสือทุกคนค่ะ

  4. สวัสดีคับ ท่านผู้อำนวยการ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: