Vision

Nongsuerpittayakhom

Nongsuerpittayakhom

“ภายในปี  ๒๕๕๙  โรงเรียนจะได้รับการพัฒนาให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา

ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้เรียนมีศักยภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถพึ่งพาตนเอง

ใช้ ICT เป็นสื่อ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง”

 

 

Advertisements

มีการตอบกลับหนึ่งครั้ง

  1. นักเรียนโรงเรียนหนองเสือพิทยาคมมีความรับผิดชอบมีคุณธรรมเป็นเลิศ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: