Nongsuer Director

2
ภูมิลำเนา..    >    จังหวัดสุโขทัย
การศึกษา..    ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
>   ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก ฟิสิกส์
>   ระดับปริญญาโท กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์)
กศ.ม.บริหารการศึกษา
>   ระดับปริญญาเอก สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา

Untitled-1
การรับราชการ.. 

บรรจุรับราชการครั้งแรกเมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ โรงเรียนพบพระวิทยาคม
>
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕  ย้ายมาทำงานที่โรงเรียนวังประจบวิทยาคม
> ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากวัง
> ปี พ.ศ. ๒๕๕๑  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองร่ม
> ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

มาตรฐานด้านการปฏิบัติตน..
ข้าพเจ้ายึดมั่นพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ว่า “ข้าราชการของแผ่นดิน ต้องเป็นคนเก่ง คนดี” และถือปฏิบัติตามระเบียบของราชการ ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม กรอบกฎหมาย แบบแผนหลักเกณฑ์ จรรณยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ
ข้าพเจ้าน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ตามอัตภาพแห่งตน ไม่ฟุ้งเฟ้อ
ข้าพเจ้า
ปฏิบัติตนเปรียบเสมือนน้ำที่ไม่เต็มแก้วมักจะใฝ่หาความรู้อันเป็นประโยชน์เสมอและพยายามใช้ความรู้ที่มีอยู่สร้างประโยชน์ทั้งต่องานและบุคคลอื่น ชุมชนเสมอมา

11078_986493218031747_3770357849418962012_n
มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน..
ข้าพเจ้ารักและศรัทธาในงานที่ทำ ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริตและจริงใจในการปฏิบัติงาน ทั้งต่อตนเองต่อวิชาชีพ และต่อผู้ร่วมวิชาชีพผู้ร่วมงาน รวมถึงต่อผู้รับบริการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท มุ่งมั่น เสียสละด้วยความคิดที่ระลึกเสมอว่า โรงเรียนคือบ้าน และนักเรียนคือลูกที่โรงเรียนมีลูก มีเพื่อน พี่ น้อง

หลักการและแนวคิดในการทำงาน.. 
ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ ตั้งใจประสานหลอมรวมการทำงานของคณะครูในโรงเรียนให้เป็นหนึ่งเดียว โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ยึดหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม หรือ การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน SBM : School Base Management   สานสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง บ้าน วัด และ โรงเรียน

 


Advertisements

2 Responses

  1. ขอบคุณ คุณครูที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี

    โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมของเราน่าอยู่ น่าเรียน ร่มเย็นเหมือนเป็นบ้าน

    ครูดี นักเรียนมีความสุข

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: