เกณฑ์ การจบ ม.ต้น หลักสูตรใหม่ 2551

เกณฑ์ การจบ ม.ต้น หลักสูตรใหม่ 2551

การประเมินผลเพื่อ ตัดสินผลการเรียน  คือ  การประเมินและตัดสินผลการเรียนให้ผู้เรียน ผ่านรายวิชาเลื่อนชั้นปี และจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้เพื่อตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่กำหนดไว้ตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ดังนี้

ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ จึงจะได้รับการตัดสินผลการเรียน

ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินตัวชี้วัดทุกตัวชี้วัด และมีผลการประเมินผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของตัวชี้วัดทั้งหมด

ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา

ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน

ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึง ประสงค์

ผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม

 การจบ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

เรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน ๘๑ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๖๖หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมตามที่โรงเรียนกำหนด

ได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๗๗ หน่วยกิต  โดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน  ๖๖ หน่วยกิต  และรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า  ๑๑  หน่วยกิต

ผ่านเกณฑ์การประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน

ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ผ่านเกณฑ์การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรม

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: