สหกรณ์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

02.gif

โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม ได้มีโครงการสหกรณ์โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจและมีโอกาสได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์ ได้ศึกษาเรียนรู้ความเป็นมา หลักการสหกรณ์ และฝึกทักษะการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักประชาธิปไตย ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕8  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะสามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการสหกรณ์โรงเรียนหนองเสือพิทยาคมได้ดำเนินงานในรูปแบบของกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า ควบคู่ไปกับกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ และกิจกรรมการสร้างผลผลิต รวมถึงมีการจัดระบบสวัสดิการ โดยแบ่งออกเป็น สวัสดิการสำหรับให้แก่สมาชิก สวัสดิการสำหรับพัฒนาสถานศึกษา สวัสดิการเพื่อการศึกษา (ทุนการศึกษา) และ การจัดสวัสดิการเพื่อสาธารณะประโยชน์

 

อาศัยความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 ลงวันที่ 7  มิถุนายน 2511 และ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2548  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม จึงวางระเบียบข้อบังคับสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนไว้ดังนี้

 

 

ชื่อ  “ สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม ”

สถานที่ตั้ง  โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม หมู่ 8 ตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

รูปแบบ    เป็นสหกรณ์ร้านค้า จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องดื่ม ขนม อุปกรณ์ เครื่อง    เขียนแบบเรียน และรับซื้อผลิตผล อันมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ และระดมทุน และ/หรือ กู้ยืมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามาจำหน่าย รวมถึงสินค้าจากชุมชน หรือท้องถิ่น
13617440_10208701521566835_815663295_n.jpg

 

มีกิจกรรมสำคัญอยู่ 3 ประการ คือ กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ กิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า กิจกรรมการสร้างผลผลิต โดยมีกิจกรรมหนึ่งเป็นแกน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสหกรณ์โดยการปฏิบัติจริง นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการเรียนรู้ระบบสหกรณ์แล้ว ยังส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และฐานะทางเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งด้วยเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรับผิดชอบ มีนิสัยไม่ฟุ่มเฟือยรู้จักการประหยัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.jpg

Advertisements
%d bloggers like this: